Visie en Missie

In het vrijeschoolonderwijs staat het kind centraal.

Het antroposofisch mensbeeld inspireert ons en maakt het verschil met andere onderwijsconcepten. Ieder kind is uniek en kent een eigen levensmotief. Wij willen dat de kinderen vrij en onbelemmerd al hun vermogens en talenten kunnen ontwikkelen en worden uitgedaagd om zichzelf te verwerkelijken.

De kinderen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Op de vrijeschool leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en handelen, naast en met de anderen. De leerlingen worden voorbereid om zelfbewust en inventief deel te nemen aan de maatschappij.

Wij zien het als onze missie om de kinderen een gelukkige schooltijd te bezorgen.

Lees verder

In het vrijeschoolonderwijs staat het kind centraal. Het antroposofisch mensbeeld is leidraad en inspiratiebron en maakt het verschil met andere onderwijsconcepten. Wij verhouden ons tot de buitenwereld en blijven ons eigen concept verrijken, sluiten aan bij nieuwe ontwikkelingen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, met behoud van de antroposofische waarden. Wij proberen ons onderwijs tot in detail te doordringen met onze visie. Via deze visie willen wij toekomst scheppen.

De kinderen komen niet als een onbeschreven blad ter wereld. Ieder kind is uniek en komt met een eigen levensbestemming, een levensmotief. De uitdaging waar wij als school voor staan ligt in het inspireren, stimuleren en begeleiden van de kinderen om vrij en onbelemmerd al hun vermogens en talenten te ontwikkelen en zichzelf te verwerkelijken in het licht van de eigen levensbestemming. Kernvragen die in de ontwikkeling van elk kind voorkomen – wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat kan ik, wat wil ik worden – spelen op de achtergrond mee. Het vrijeschoolonderwijs geeft het individuele kind – en de klas als groep – speelruimte om aan deze vragen invulling te geven.

Het vergaren van kennis – het aanspreken van het hoofd – krijgt pas werkelijk zin als die kennis een bodem vindt in het ervaren. In de ervaring wordt het voelen – het hart – aangesproken. De kennis krijgt daarmee een dieper draagvlak, wordt intenser doorleeft. De ultieme uitdaging is vervolgens om deze doorleefde kennis in het handelen van het kind te laten komen. Als het kind bij zijn motivatie komt gaat het leren eigenlijk vanzelf. Dit proces van groeien, ontwikkelen en leren voltrekt zich binnen de gebieden van lichaam (levenskrachten), ziel en geest in een dynamische wisselwerking.
Creativiteit is de motor van alle menselijke ontwikkeling. Ieder mens heeft de wens iets eigens aan de werkelijkheid toe te voegen. In het zichzelf leren kennen kan het kind autonomie en een realistisch zelfbeeld opbouwen. Veel van het vrijeschoolonderwijs wordt beeldend en kunstzinnig gebracht en is zo ingericht dat de les- en ontwikkelingsstof het kind in alle gebieden uitdaagt, zodat een sluimerend vlammetje kan oplaaien tot een vuur.

Het leren van en met elkaar voedt de sociale ontwikkeling. Het verzorgen van een veilige en vertrouwde omgeving is voorwaarde voor het leren. Tegelijkertijd is ieder kind in de klas uniek. Dit vraagt van de leerkrachten om ieder kind binnen de klas ook afzonderlijk te beschouwen. De kinderen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Zo worden ze benaderd en dit willen wij ook overdragen: het verschillend zijn van de ander met nieuwsgierigheid benaderen, vanuit acceptatie en respect. Dit schept een bodem voor sociale cohesie en verbinding met elkaar. De kinderen leren verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en handelen, naast en met de anderen.

De leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs zijn vertrouwd met de cultuur en natuur om hen heen, met de medemens, de maatschappij, de aarde en de kosmos. Zij weten zich gestimuleerd in hun initiatieven, fantasie en inzicht, door beelden en taal en de omgang met natuurlijke materialen, mooie klanken en kleuren. Zij kunnen zich inleven in andere mensen, gelijkwaardigheid en verschillen tussen mensen respecteren en hebben beleefd dat ieders persoonlijke ontwikkeling zich voltrekt in samenhang met die van anderen.

De leerlingen van de vrijeschool worden voorbereid om zelfbewust en inventief deel te nemen aan de maatschappij en de toekomst.

Wij zien het als onze missie om de kinderen een gelukkige schooltijd te bezorgen en gunnen elk kind vrijeschoolonderwijs.