Visie en Missie

In het vrijeschoolonderwijs staat het kind centraal.

Het antroposofisch mensbeeld inspireert ons en maakt het verschil met andere onderwijsconcepten. Ieder kind is uniek en kent een eigen levensmotief. Wij willen dat de kinderen vrij en onbelemmerd al hun vermogens en talenten kunnen ontwikkelen en worden uitgedaagd om zichzelf te verwerkelijken.

De kinderen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Op de vrijeschool leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en handelen, naast en met de anderen. De leerlingen worden voorbereid om zelfbewust en inventief deel te nemen aan de maatschappij.

Wij zien het als onze missie om de kinderen een gelukkige schooltijd te bezorgen. lees verder

In het vrijeschoolonderwijs staat het kind centraal. Het antroposofisch mensbeeld is leidraad en inspiratiebron en maakt het verschil met andere onderwijsconcepten. Wij verhouden ons tot de buitenwereld en blijven ons eigen concept verrijken, sluiten aan bij nieuwe ontwikkelingen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, met behoud van de antroposofische waarden. Wij proberen ons onderwijs tot in detail te doordringen met onze visie. Via deze visie willen wij toekomst scheppen.

De kinderen komen niet als een onbeschreven blad ter wereld. Ieder kind is uniek en komt met een eigen levensbestemming, een levensmotief. De uitdaging waar wij als school voor staan ligt in het inspireren, stimuleren en begeleiden van de kinderen om al hun vermogens en talenten te ontwikkelen en zichzelf te verwerkelijken in het licht van de eigen levensbestemming. Kernvragen die in de ontwikkeling van elk kind voorkomen – wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat kan ik, wat wil ik worden – spelen op de achtergrond mee. Het vrijeschoolonderwijs geeft het individuele kind – en de klas als groep – speelruimte om aan deze vragen invulling te geven.

Het vergaren van kennis – het aanspreken van het hoofd – krijgt pas werkelijk zin als die kennis een bodem vindt in het ervaren. In de ervaring wordt het voelen – het hart – aangesproken. De kennis krijgt daarmee een dieper draagvlak, wordt intenser doorleeft. De ultieme uitdaging is vervolgens om deze doorleefde kennis in het handelen van het kind te laten komen. Als het kind bij zijn motivatie komt gaat het leren eigenlijk vanzelf. Dit proces van groeien, ontwikkelen en leren voltrekt zich binnen de gebieden van lichaam (levenskrachten), ziel en geest in een dynamische wisselwerking.

Creativiteit is de motor van alle menselijke ontwikkeling. Ieder mens heeft de wens iets eigens aan de werkelijkheid toe te voegen. In het zichzelf leren kennen kan het kind autonomie en een realistisch zelfbeeld opbouwen. Veel van het vrijeschoolonderwijs wordt beeldend en kunstzinnig gebracht en is zo ingericht dat de les- en ontwikkelingsstof het kind in alle gebieden uitdaagt zodat een sluimerend vlammetje kan oplaaien tot een vuur.

Het leren van en met elkaar voedt de sociale ontwikkeling. Het verzorgen van een veilige en vertrouwde omgeving is voorwaarde voor het leren. Tegelijkertijd is ieder kind in de klas uniek. Dit vraagt van de leerkrachten om ieder kind binnen de klas ook afzonderlijk te beschouwen. De kinderen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Zo worden ze benaderd en dit willen wij ook overdragen: het verschillend zijn van de ander met nieuwsgierigheid benaderen, vanuit acceptatie en respect. Dit schept een bodem voor sociale cohesie en verbinding met elkaar. De kinderen leren verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en handelen, naast en met de anderen.

De leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs zijn vertrouwd met de cultuur en natuur om hen heen, met de medemens, de maatschappij, de aarde en de kosmos. Zij weten zich gestimuleerd in hun initiatieven, fantasie en inzicht, door beelden en taal en de omgang met natuurlijke materialen, mooie klanken en kleuren. Zij kunnen zich inleven in andere mensen, gelijkwaardigheid en verschillen tussen mensen respecteren en hebben beleefd dat ieders persoonlijke ontwikkeling zich voltrekt in samenhang met die van anderen.

De leerlingen van de vrijeschool worden voorbereid om zelfbewust en inventief deel te nemen aan de maatschappij en de toekomst.

Wij zien het als onze missie om de kinderen een gelukkige schooltijd te bezorgen en gunnen elk kind vrijeschoolonderwijs.

grondsteenspreuk

Onmetelijk de sterrenhoogten
Onmetelijk de aardediepten
Alles liep anders
Maar ik ervoer een diep vertrouwen

Hoog maanlicht
Over golvend veen
De aarde een schaal
De hemel regent sterren
zonnekinderen
Voor ons staat
De jonge held Parzival
Onbevangen
Beweeglijk van geest
Recht midden door
Doorklieft hij het duister
De mantel gevleugeld
In stralend licht
Onmetelijk de sterrenhoogten
Onmetelijk de aardediepten
Een heldere druppel valt
Geestkracht in evenwicht

Kerndoelen

Vrije school Parcival voldoet volledig aan de kerndoelen zoals die vastgelegd zijn in de wet op het primair onderwijs. Via de website van SLO kunt u deze doelen bekijken of downloaden. Deze kerndoelen zijn geïntegreerd in ons vrijeschoolonderwijs, zodat het kind breder en completer wordt uitgedaagd in de eigen ontwikkeling dan in de kerndoelen wordt gevraagd. Het leerproces wordt continue gemonitord via ons leerlingvolgsysteem en de diverse toetsen.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend Onderwijs in werking getreden. Scholen zijn aangesloten bij een (regionaal) samenwerkingsverband en dragen samen de verantwoordelijkheid om kinderen passend onderwijs te bieden. De scholen hebben een zorgplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elke school heeft hiertoe een eigen ondersteuningsprofiel ontwikkeld. Vrije School Parcival maakt deel uit van het samenwerkingsverband Amstelronde.
Onze school streeft naar optimale ondersteuning en zorg voor álle leerlingen. Extra aandacht voor kinderen met een beperking is mogelijk. Ook een kind met een specifieke hulpvraag is in principe welkom.

Kwaliteitsontwikkeling onderwijs

Vanuit de beginselen van het vrijeschoolonderwijs – die wij uitdragen in onze visie en missie en de daaraan gekoppelde doelen – kunnen wij kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden. Wij richten ons in de eerste plaats op groei en ontwikkeling van het hele kind. Het onderwijs richt zich op sociale, cognitieve en motorische vaardigheden, waarbij aandacht voor natuur, religie, andere culturen, muziekonderricht en handarbeid een vanzelfsprekende plaats hebben. Kinderen die dat nodig hebben krijgen extra ondersteuning. Door voortdurend in het primaire proces de pedagogische en didactische processen te volgen, te evalueren en bij te stellen bestaat de mogelijkheid om onderwijsontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen en wettelijke eisen te integreren in het dagelijks onderwijs.
De school streeft voortdurend naar verbetering op de volgende gebieden:

  • Pedagogiek en didactiek gebaseerd op de visie van het vrijeschoolonderwijs
  • Sociale veiligheid
  • Een goed pedagogisch klimaat voor kinderen en leerkrachten
  • Ontwikkeling van adaptief onderwijs
  • Goede ondersteuning voor kinderen met een speciale vraag
  • Het leerlingvolgsysteem
  • Bewaking en verbetering van onderwijsresultaten

Getuigschriften

De leerstof is geen doel maar middel tot ontwikkeling van het kind. Aan het eind van het jaar, voor de zomervakantie, ontvangt ieder kind een ‘getuigschrift’. In het ouderverslag schetst de leerkracht een beeld van de ontwikkeling van het kind. Hier lezen de ouders een beschrijving van de sociaal-emotionele ontwikkeling die hun kind doormaakt en krijgt men een overzicht van de verworven kennis en vaardigheden. Het tweede deel van het getuigschrift is bedoeld voor het kind. Dit bestaat uit een spreuk en een tekening, waarmee de leerkracht een beeld geeft van de ontwikkelingsweg die het kind gaat.

Vervolgonderwijs

Wij bereiden de kinderen goed voor op het vervolgonderwijs.
In klas 5 is er een pre advies tijdens een oudergesprek en in klas 6 krijgen de kinderen een schooladvies mee gebaseerd op:

– Het advies van de leerkracht.
– De citoresultaten.
– De iep toets.

Ons basis onderwijs sluit goed aan bij alle middelbare scholen, omdat wij werken met landelijk genormeerde kerndoelen.

Elk jaar stroomt ongeveer 2/3 door naar middelbaar vrije school onderwijs, het merendeel naar het
GGCA in Amsterdam. En 1/3 stroomt door naar regulier middelbaar onderwijs, in Amstelveen en omgeving.

vervolgonderwijs

2018-20192017-2018
2016-20172015-2016
VWO48%59%37%36%
HAVO/VWO8%4%14%16%
HAVO24%14%14%12%
HAVO/VMBO-t4%18%
VMBO-t8%4%18%32%
Beroepsgerichte leerwegen vmbo8%14%
Voortgezet speciaal onderwijs4%
Praktijkonderwijs

Jaarverslag

U kunt hier de gewaarmerkte jaarrekening 2015 bekijken