Bestuur

Het bestuur van Vrije School Parcival Amstelveen valt onder de Stichting Vrije School Amstelveen. Het bestuur van de Geert Groote School 1 en 2 valt onder de Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. De drie scholen werken nauw samen, de beide stichtingen kennen dezelfde bestuursleden. De taken van het dagelijks bestuur worden uitgevoerd door de bovenschools directeur, Bart Hurkxkens. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het financieel- en schoolbeleid. Het bestuur heeft een Strategisch Beleidsplan opgesteld, waarvan u hier de samenvattende publieksversie kunt inzien.

Directie

De locatie directeur is eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen op school.
De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: personeelszaken, financiƫle zaken, bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de zorg, beheer (gebouw, materialen) en de administratie.

De directie wordt bij de dagelijkse leiding ondersteund door de administratie en de conciƫrge.
De directeur is aanspreekpunt voor de school en kan bemiddelen tussen ouders en leerkrachten.

MedezeggenschapsRaad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit een evenredig aantal ouders (OMR) en personeelsleden (PMR). De taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR denkt mee in zaken als de begroting, beleids-voornemens, planning, formatieplannen, personele zaken, etc. De MR mag over alle zaken die de school betreffen gevraagd en ongevraagd aan de directie voorstellen doen, standpunten kenbaar maken, adviseren en vragen stellen.
In een aantal gevallen heeft de MR een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Bij instemmingsrecht behoeft school de instemming van de MR op een voorgenomen besluit. Zonder deze instemming mag het besluit niet uitgevoerd worden. Bij adviesrecht moet eerst advies worden ingewonnen bij de MR. In dit geval mag de school het advies naast zich neerleggen. Voor meer informatie: mr@vrijeschoolparcival.nl

Teamvergaderingen

Pedagogische vergadering (PV)

De leerkrachten en directie komen wekelijks bijeen in de pedagogische vergadering. In deze bijeenkomsten staan klassen of leerlingen centraal. Gezamenlijk wordt gezocht naar antwoorden op diverse pedagogische vragen. De vergadering biedt leerkrachten de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de grondslagen van het vrijeschoolonderwijs.

Kleuter-, Instapklas- en onderbouwvergadering

Deze vergadering heeft een meer praktisch karakter. Zo worden jaarfeesten en organisatorische zaken besproken. Daarnaast wordt het klassengebonden pedagogisch beleid inhoudelijk vormgegeven en werken we met het team aan het implementeren van onderwijskundige vernieuwingen.

Beleidsvergadering

Meerdere keren per jaar is er een beleidsvergadering, waarbij alle personeelsleden aanwezig zijn. In deze vergadering wordt het algemeen schoolbeleid besproken.

Studiedagen

Een aantal dagen per jaar staan studiedagen gepland. Tijdens deze dagen buigt het team zich over pedagogische of didactische vraagstukken. Het onderwijs is een steeds veranderend werkgebied dat van de leerkrachten bij-, na- en omscholing vraagt. Elk jaar wordt er aan verschillende vormen van scholing deel genomen:

  • bijscholing op individuele basis voor leerkrachten die zich in de stof van het leerjaar willen verdiepen, of een bepaald aspect van het onderwijs willen uitdiepen
  • bijscholing van het team in de vorm van interne of externe conferenties
  • bijscholing van het hele team op interne studiedagen

Inspectie

Vrije School Parcival valt onder het toezichtkader van de onderwijsinspectie. In het voorjaar van 2012 heeft de inspectie de school het basisarrangement toegekend. Dat wil zeggen dat wij aan de gestelde criteria voldoen en in 2016 opnieuw inspectiebezoek krijgen. In de tussenliggende jaren worden jaarlijks digitaal gegevens opgevraagd om ons onderwijs en de resultaten ervan te monitoren.

Jaarverslag

Hier kunt u de jaarrekening 2016 bekijken
Geconsolideerde jaarrekening GGS en Amstelveen