weekbericht

Iedere schoolweek wordt een weekbericht verstuurd. U vindt daarin een agenda en praktische mededelingen uit de diverse klassen en werkgroepen binnen school. Aan onze ouders wordt het weekbericht digitaal verstuurd. Wilt u het als belangstellende ontvangen, stuurt u dan een bericht aan weekbericht@vrijeschoolparcival.nl

Schooldocumenten

Schoolplan voor de periode 2020-2024.
De ambities die de school voor de periode 2020-2024 voor zich ziet.

Jaarplan voor 2020-2021.
De ambities voor het lopende schooljaar 2020-2021.

Schoolveiligheidsbeleid
In ons schoolveiligheidsbeleid staat beschreven hoe we op onze school de sociale, fysieke en emotionele veiligheid willen garanderen.

Voor het gemak hieronder wat losse onderdelen uit het Schoolveiligheidsbeleid

Sociale veiligheid
Veilig vieren
Luizen protocol
Protocollen

Kwaliteitsonderzoek ouders maart 2020.

schoolgids

In de schoolgids vind u relevante informatie met betrekking tot school: over het ontstaan van de school, over het vrijeschoolonderwijs en wat wij belangrijk vinden binnen dit onderwijs, over de kerndoelen en de extra vakken die wij bieden, over de zorg voor de kinderen, over de structuur en ritmes van de dagen, de weken, de seizoenen en het jaar, over ontwikkelingen binnen het onderwijs en de school, over de rol van ouders, de organisatie, de brede school, huishoudelijke en praktische mededelingen en tot slot namen en adressen van betrokken of verwante instanties.
schoolgids 2020-2021

ouderbijdrage

De vrijeschool staat voor een vorm van onderwijs die ertoe leidt dat kinderen in een veilige, warme, harmonieuze omgeving leerstof krijgen aangeboden, die hen breed toegerust naar het vervolgonderwijs en de maatschappij laat gaan. Zij krijgen meer vakken dan in het regulier onderwijs, vakken die expliciet bij een vrijeschool horen, zoals toneel en euritmie. Daarnaast werken wij, al vanaf de kleuterklas, met uitsluitend natuurlijke materialen.
De leeromgeving, de vakken en de materialen brengen (extra) kosten met zich, kosten die wij niet uit reguliere middelen kunnen betalen. Om die reden vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage met een richtbedrag van € 375,- per leerling.
Deze bijdrage is vrijwillig, maar voor de school absolute noodzaak. Wanneer het bedrag per kind te hoog is, vragen wij om naar draagkracht bij te dragen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
U ontvangt van de school een e- mail met daarin een persoonlijke link naar een betaalpagina om de ouderbijdrage te voldoen. Voor elk kind ontvangt u een eigen link. Het ouderbijdrage systeem maakt het nu mogelijk om :
– Betalen via iDeal of
– Betalen via automatische incasso* of
– Zelf betalen ineens of in termijnen.
Via deze link kunt u rechtstreeks in het ouderportaal komen https://vsa.ouderbijdrage.nl
Om voor de eerste keer in te loggen op het portaal moet u een wachtwoord aanvragen. Dat gebeurt met een link op de inlogpagina van het portaal zelf. U heeft hiervoor wel het leerling nummer nodig wat in de e-mail staat die u van school hierover heeft ontvangen.
De directie komt jaarlijks met een voorstel hoe het komende jaar de ouderbijdrage te besteden. Daartoe is instemming van de oudergeleding van de MR vereist.
De MR controleert aan het einde van het schooljaar of de gelden daadwerkelijk aan de begrote posten zijn besteed.
Het resterende bedrag zal worden ingezet voor de nieuwbouw van de school.
De MR ontvangt een specificatie ter instemming.

overige schoolkosten

Iedere klas heeft een zogenaamde ’klassenpot’ waar verschillende kleine klasgebonden uitgaven uit worden betaald. Deze pot wordt beheerd door de contactouders. Er wordt een bedrag van € 25,- per jaar per kind gevraagd.
In de kleuterklassen en klas 1, 2, en 3 worden de schoolreisjes (gedeeltelijk) betaald uit de klassenpot. In klas 4, 5 en 6, wanneer er sprake is van een schoolkamp, kan een extra bijdrage worden gevraagd. De kosten van een schoolkamp worden afgerekend via de contactouders.
In elke klas heeft uw kind kleurpotloden, gymkleding en –schoenen en euritmieschoentjes nodig. Die betaalt u als ouder. Hetzelfde geldt voor de Choroiblokfluit die in klas 2 (gezamenlijk) wordt aangeschaft, kosten circa € 55,- per fluit. In klas 6 is aanschaf van de Grote Bosatlas noodzakelijk.

verantwoording ontvangen ouderbijdragen 2014:

Loonkosten euritmie (euritmiste, pianiste, harpiste)55172
Vrije School specifieke materialen20109
Extra kosten jaarfeesten1077
Lidmaatschap Vereniging van Vrije Scholen3000
Totaal 201481161

klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind begeleid wordt door de leerkracht, maar ook over de planning van adv-dagen, de schoonmaak-werkzaamheden, de communicatie vanuit de school, enzovoort.
Wij nodigen u van harte uit om uw onvrede met ons te bespreken en als u klachten heeft deze in onderling overleg proberen op te lossen. In eerste instantie vragen wij u de kwestie te bespreken met de groepsleerkracht dan wel de schoolleiding.

Als u er met de leerkracht en schoolleiding niet uitkomt of als naar uw mening de klacht niet naar behoren wordt opgepakt dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze onafhankelijke klachten- geschillencommissie.
U kunt zich daarbij laten ondersteunen door de (externe) vertrouwenspersoon.

Ook voor personeelsleden en anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u hier downloaden.
De Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam en Vrije School Parcival Amstelveen kunt u hier downloaden.