Organisatie

Team


LEERKRACHTEN

Kleuterklas Sigune
Kleuterklas Repanse
Kleuterklas Obilot
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6
Instapklas
Assistenten Instapklas

Juf Sophie en juf Leonie

Juf Christel en juf Sophie
Juf Merel
Vacature
Juf Loïs
Juf Yente en juf Hielke
Juf Robin
Juf Jennifer en juf Saskia
Juf Marleen en juf Monique
Juf Sylvia en juf Joyce

VAKLEERKRACHTEN

Euritmie
Pianobegeleiding
Harpbegeleiding
Gymnastiek

Lara Brummans / Vacature
Satoko Murosaki
Lotje Meijer
Vacature

ZORGFUNCTIES

Vertrouwenspersoon ouders
Vertrouwenspersoon leerlingen
Vertrouwenspersoon medewerkers
Extern Vertrouwenspersoon
Intern Begeleider
Onderwijsondersteuner

Robin Maas r.maas@vrijeschoolparcival.nl
Caro Hensbergen
Christel Hartman
Minke Fuijkschot mfuijkschot@hetabc.nl
Ineke Kersten/ Esther de Koning ib@vrijeschoolparcival.nl
Caro Hensbergen

Conciërge
Administratie
Directie
Uitvoerend bestuurder

Christien Heethuis concierge@vrijeschoolparcival.nl
Sandra Biharie en Sara Hagenbeek administratie@vrijeschoolparcival.nl
Nienke Overman directie@vrijeschoolparcival.nl
Michel Dingarten

Bestuur

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam.

 • Uitvoerend bestuurder: Michel Dingarten
 • Toezichthoudend bestuur: Rob van der Kolk (voorzitter), Mirelle Seinstra, Nico Groot

STICHTING GEERT GROOTE SCHOLEN
Bezoekadres (op afspraak): Eerste Nassaustraat 5, 1052 BD Amsterdam
Postadres: Postbus 75754, 1070 AT Amsterdam
Tel.: 020 675 0419
info@vrijescholenamsterdam.nl
www.vrijescholenamsterdam.nl

MR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit 6 leden:

 • Olav Balder (ouder)
 • Bert Haver (ouder)
 • Jennifer Walker (leerkracht)
 • Robin Maas (leerkracht)

De personeelsgeleding wordt gekozen door het team, de ouderleden worden gekozen door de ouders.

Onze MR vergadert ongeveer iedere zes weken. De vergaderingen zijn openbaar en worden zowel in de nieuwsbrief van de school, als in de agenda op de website aangekondigd. Na iedere vergadering doet de MR ook kort verslag van de vergadering in de nieuwsbrief.

Voor vragen of het opvragen van de notulen kun je contact opnemen via: mr@vrijeschoolparcival.nl

Ouderbetrokkenheid

CONTACTOUDERS
Elke klas heeft twee of drie contactouders. Zij fungeren als brug bij de communicatie tussen de ouders van de klas enerzijds en leerkracht en soms ook school anderzijds. Verder zijn zij een belangrijke schakel bij de organisatie van activiteiten en feesten. Om de drie weken komen alle contactouders bij elkaar voor een contactoudervergadering. De directeur is hierbij (deels) aanwezig.

SCHOOLWINKEL EN KOFFIEOCHTEND
Iedere twee weken is het schoolwinkeltje op woensdagochtend geopend van 8.30 tot 9.00 uur. Er worden euritmieschoenen, schoolmaterialen, boeken en kaarten verkocht. Een percentage van de opbrengst gaat naar de school. Tegelijkertijd is er dan gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en even bij te praten.

SCHOLINGSGROEP
De scholingsgroep bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten die activiteiten organiseren met het doel belangstellenden te informeren over de vrijeschoolpedagogiek en antroposofie. Er worden voornamelijk lezingen georganiseerd. Ook kunnen workshops worden gegeven, waarin typisch vrijeschool (spel-)materiaal wordt gemaakt en uitsluitend met natuurlijke materialen wordt gewerkt.

SPELENGROEP
De spelengroep is een (wisselende) groep ouders, oud-ouders en leerkrachten die elk jaar bij elkaar komen om de traditie van het Paradijsspel, het Kerstspel en het Driekoningenspel in ere te houden. Incidenteel kan ook een ander stuk worden opgevoerd.

Ouderbijdrage

Van ouders wordt een financiële bijdrage van € 375,- per kind gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig. Hij wordt gebruikt voor uitgaven die niet door het rijk bekostigd worden, zaken die voor een vrijeschool van wezenlijk belang zijn, zoals:

 • vakleerkracht euritmie + muzikale begeleiding;
 • natuurlijke lesmaterialen;
 • houten meubilair en de eigen (vaak duurdere) inrichting van het gebouw;
 • jaarfeesten en toneel;
 • contributie Vereniging van Vrije Scholen.

Een brief met verdere informatie omtrent de ouderbijdrage wordt in het najaar aan alle ouders verzonden. Informatie over de besteding en de verantwoording van de gelden, vindt u op de website van de school.

Bankrekening ten behoeve van Ouderbijdrage:
NL58 INGB 0005512747 ten name van Stichting Geert Groote Scholen inzake Ouderbijdrage.

Vertrouwenspersoon en klachten

INTERNE VERTROUWENSPERSONEN
Ouders en leerlingen kunnen naar aanleiding van een klacht contact zoeken met de betreffende schoolvertrouwenspersoon. Voor onze school zijn dat Robin Maas voor de ouders, Caro Hensbergen voor de leerlingen en Christel Hartman voor het team. Zij zullen proberen, door goed te luisteren, in overleg en door bemiddeling, diegene die met een klacht komt, de juiste weg te laten bewandelen om tot een oplossing te komen. De klacht en de inhoud van de gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en de vertrouwenspersoon gaat alleen tot actie over met instemming van de klager. Men kan de vertrouwenspersoon voor ouders rechtstreeks benaderen door een e-mail te zenden naar r.maas@vrijeschoolparcival.nl. Voor de leerlingen hangt er op school een brievenbus om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon (eventueel anoniem). Zij zijn hiervan op de hoogte.

EXTERN VERTROUWENSPERSOON
Heeft u een klacht en komt u er met onze interne vertrouwens-persoon niet uit, dan wordt u doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon van de Stichting Geert Groote Scholen (waaronder Vrije School Parcival valt) mevrouw M. Fuijkschot. Bent u van mening dat uw klacht niet door de school zelf of één van onze contactpersonen behandeld kan worden, dan kunt u haar ook rechtstreeks benaderen:

Extern vertrouwenspersoon Minke Fuijkschot
E-mail: mfuijkschot@hetabc.nl

WAT TE DOEN BIJ EEN FORMELE KLACHT?
De externe vertrouwenspersoon kan advies geven over mogelijke vervolgstappen.
Geeft de gebeurtenis aanleiding tot het indienen van een formele klacht, dan kan de vertrouwenspersoon de indiener(s) van de klacht desgewenst bij de verdere procedure begeleiden. Formele klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

 • De vertrouwenspersoon kan u doorverwijzen naar het bestuur, naar andere instanties of naar de officiële Landelijke Klachtencommissie (LKC), Postbus 85191, 3508 AD Utrecht;
 • Op de website van de school kunt u de klachtenregeling van de stichting vinden.
 • Onderwijsgerelateerde klachten kunnen ook gemeld worden bij de onderwijsinspecteur. Bij (een vermoeden van) kindermishandeling – seksueel misbruik valt daar ook onder – geldt het Amsterdams Protocol Kindermishandeling.

Werken bij


  Voor alle vacatures op vrije scholen in Amsterdam en Amstelveen: vrijescholenamsterdam/vacatures